כ״ז באלול ה׳תשפ״ב

חידושים לשולחן השבת | פרשת ניצבים

 

חידוש

השבת האחרונה של השבת
שבת זו, היא השבת האחרונה של השנה והכל הולך אחר החיתום, והיא מעלה את כל השבתות של השנה, ולכן צריך לדקדק בה בכל פרטיה ויזהר מכל איסור, ויעסוק כמה שיותר בתורה וישתדל לסיים את ספר התהילים וכן לענג את השבת כי שערי שמים פתוחים וכל המכבד את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים.

תשובה בעשרת ימי תשובה
ימים אלו ימים חשובים עד מאד, שאפילו אדם פשוט ביותר יכול לפעול פעולות כמו פעולות של צדיק גדול בכל השנה כולה, וכמו שכתב הרמב”ם (בפ”ב מהלכות תשובה הלכה ו), תשובת יחיד מתקבלת בעשרת ימי תשובה כמו תשובה של ציבור. וכתב רבינו האריז”ל (שער הכוונות דרושי ראש השנה) שע”י התשובה שעושים בז’ הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, אפשר לתקן ולקבל כפרה על כל העונות שחטא כל ימיו ביום שכיוצא בו; ביום ראשון אפשר לתקן כל ימי ראשון שבחייו, וביום שני כל ימי שני. ולכן גם אם לא זכינו לשוב עד עכשיו אין להתייאש, כי עדיין הנר דולק, ואם יתחזק עכשיו כמה שאפשר יזכה לתשובה וכפרה שלימה.

“וְשַׁבְתָּ עַד ה’ אֱלֹהֶיךָ” (ל, ב)
ניתן לחלק את השבים בתשובה לשלש קבוצות, לפי מה שמניע אותם לחזור בתשובה. איש איש ו’אופי’ התשובה שלו… וכך מובא בספר ”מלך ביופיו”: כתוב בפסוק: “והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה… ושבת עד ה’ אלהיך” מלים אלו רומזות על הדרגה הנמוכה של התשובה, השייכת למי שפקדו אותו יסורים וצרות, ומתוך כך מרגיש צורך להתקרב לבורא עולם, ומתחיל לפשפש במעשיו וכאשר מוצא במה חטא מתחרט וחוזר בתשובה.
דרגה גבוהה יותר של תשובה, היא כשרואה האדם צרות הבאות על זולתו, וחושש על עצמו. הוא מקיש מכך ומבין, שיש דין ויש דיין, ואם ימשיך במעשיו הרעים, גם הוא יסבול כרעהו, וגורלו יהיה כגורל חברו. ככתוב: ”ונתן ה’ אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך. ואתה תשוב…”
‘תשובה מאהבה’ הנה תשובה בדרגה גבוהה ומרוממת ביותר. עליה נאמר: “כי תשמע בקול ה’ לשמר מצותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך”. כאשר תשוקת האדם היא להשלים רצון קונו ולהדבק בדרכיו ולשמור מצוותיו, הוא שב אל ה’ יתברך מרוב אהבתו אותו, על כן מתחרט על עוונותיו וחוזר בתשובה כדי שיזכה להתקרב לבוראו באופן המושלם ביותר.

 

סיפור

הצאר ניקולאי היה מפעם לפעם מחליף שמלותיו ולובש עצמו כאחד הכפריים, והיה מהלך בין הבריות לשמוע מה הבריות סחים ומה דעתם על הנעשה במדינה. באחד הלילות פגש בכמה אנשים היושבים בבית המזיגה, פתח שיחתו עמהם, בתוך הדברים שאלם – לו שמעתם שהמלך יושב בחברתכם, מה הייתם מבקשים מאתו, ויענו כל אחד לפי דרכו, זה אמר הייתי מבקש לקבל אחוזה גדולה, השני ביקש שדה גדולה, והשלישי ביקש סכום מעות אדיר… רק אחד מהם אמר בזלזול ‘מה לכם כי תדברו גבוהה, מה לכם עוסקים בשטויות והבלים – והרי אין המלך נמצא כאן, שתקו והניחו אותי לנפשי’, והם לא ידעו שהמלך מדבר עמהם.
ויהי ממחרת, קיבל כל אחד מהם ע”י שליח מבית המלכות ככל אשר שאלה נפשו ביום האתמול, זה קיבל אחוזה, זה שדה, והשלישי קיבל את מלוא הסכום שדיבר עליו אתמול…. והרביעי קיבל מכתב חתום בידי המלך, אכן, נניח לנפשך מנוחה שלימה שאתה רוצה בה, ומאומה לא יגיע אליך מבית המלך… וכי אפשר לתאר עלי גליון את צערו הגדול שהפסיד אלפי אלפים בדבריו אלו…
ימים אלו גבוהים עד מאד כי הקב”ה ממציא עצמו אלינו – דרשו ה’ בהמצאו… בל נהיה כאותו שוטה שלא הרגיש כי המלך נמצא בסמוך אליו… ועל ידי בקשה מעומק הלב בידינו להמשיך על עצמנו שפע גדול מאוד.

הלכה

עשיית פרוזבול בערב ראש השנה
א. נאמר בתורה (דברים טו) “מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזהו דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה'”. התורה מצווה כל אדם שהלווה כסף לחבירו שלא לדרוש אותו אם בתוך תקופת ההלוואה חלה שנת השמיטה. זוהי שמיטת כספים.
ב. כשראה הלל הזקן שהעשירים נמנעים מלהלוות כספים לעניים בשנת השמיטה פן יאבדו את כספם, תיקן שיעשו שטר שנקרא “פרוזבול” [שפירושו פרוז – תקנה, בול – לעשירים] והוא כעין הסכם שגורם לכך שההלוואה תעבור לגבייה על ידי בית הדין ואז לא תתבטל.
ג. בזמנינו שמיטת כספים היא מדברי חכמים ולא מהתורה. [רק בזמן שהיובל נוהג – יש שמיטת כספים מהתורה. והיום שאין היובל נוהג (כי אין כל עם ישראל יושב בארץ ישראל) אין שמיטת כספים מהתורה]. רק בשל כך מועיל לעשות פרוזבול, אבל בזמן שהשמיטה היא מהתורה הפרוזבול לא יועיל וההלוואה תבוטל.
ד. המלווה שרוצה לעשות פרוזבול לא חייב להופיע בעצמו בפני בית הדין, אלא די שיכתוב את הפרוזבול בפני שני עדים.
למעבר למאמר המלא על הפרוזבול ולהורדת טופס למילוי לחצו כאן >>>

ערב ראש השנה
א. נוהגים לעשות התרת קללות בערב ראש השנה.
ב. בערב ראש השנה ישים כל אדם על לבו לשוב בכל לבו, ומכל שכן בעבירות שבין אדם לחבירו, ולא ימתין עד ערב יום הכיפורים לבקש מחילה לחבירו. וכל היום יעסוק בתורה ובמצות, ולא יסיח דעתו כל היום מתשובה.
ג. צריך כל אדם להקפיד בערב ראש השנה לטבול במקוה. ולא יקדים לטבול עד שעה קודם חצות היום.
ד. ישתדל לבוא לבית הכנסת בעוד היום גדול, להתפלל מנחה בכונה גדולה ובמיתון, כי היא תפלה אחרונה של השנה ויש בכוחה לתקן ולהעלות כל תפילות השנה.

ראש השנה
א. יזהר שלא יכעס, כי מלבד חומר איסור הכעס שהוא קשה בכל זמן, הנה ביום ר”ה אינו סימן טוב לאדם. ואפילו אם נזדמן שבא ולא ראה את השולחן ערוך, לא יתקוטט עם אשתו ויכעס, דהכעס הוא סימן רע ביותר, אלא יסבול ולא יקפיד אפילו בלב.
ב. אין ישנים ביום ראש השנה, וצריך להיזהר שיתעורר משינתו בלילה קודם עלות השחר. ואם יש לו כאב ראש או שאר מיחוש שמוכרח לישון ביום, יתאפק וישן אחר חצות היום [וההולך בטל כישן דמי].
ג. ראוי לסיים את כל התהילים בכל יום מימי ראש השנה.

עשרת ימי תשובה
א. בעמידה אומרים המלך הקדוש והמלך המשפט לפי שהקב”ה יושב על כסא דין בימים אלו. ואם טעה ואמר האל הקדוש, אם תיקן תוך כדי דיבור – יצא, אחרת חוזר לראש התפילה. ואם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט ותיקן תוך כדי דיבור – יצא, אחרת חוזר לראש הברכה.
ב. יתבודד בכל יום מימים נוראים לפחות שעה אחת, ויסתכל יפה בעבירות שאדם דש בעקביו: עריות, גזר ועושק שכר שכיר, לשון הרע וגנות חבירו, כוונה בתפילה, לא לדבר עם התפילין, שמירת שבת בכל פרטיה, לימוד תורה וצדקות.
נכתב ונערך על ידי המקובל הרב בניהו שמואלי

 

[ux_image id=”4640″ link=”/לתרומות/” class=”lepostimage”]

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

“יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד” 

הפיצו לקירוב הגאולה.

Subscribe to our mailing list

Stay updated on everything new, interesting, educational and educated.

(We are against spam)

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!