י״ג במרחשוון ה׳תשפ״ג

איך אפשר לתקן את פגם הברית?

 1. הצרי הגדול ביותר הוא, לעסוק בתורה ככל האפשר. כי על ידה יטהרון רעיוניו כי היא תקון לפגם הברית והיא אשר נתן לך ה’ אלהיך לטובתך. בהתהלכך תנחה אותך להצילך מכל צרה ולפרנסך ולהדריכך בדרכי ישר בימים ובלילות. בשכבך תשמר עליך מן המזיקין. הגוף והנפש. והקיצות היא תשיחך. תלמד עליך סנגוריא לתחיית המתים. וכן בכל בוקר שהרי אמר בזוה”ק שבכל לילה דנין אותו אם יקיץ משנתו או יישן שנת עולם.
 2. יזהר לומר בריך שמיה בשבת בשעת הוצאת ס”ת ולעלות לס”ת פעם אחת בחודש לקבל פני שכינה.
 3. ישתדל להיות סנדק ובעל ברית לאחוז הילד הנמול על ברכיו: ויתחמם כל גופו בעת עשותו דבר מצוה ובפרט בעשותו המצות שמורות בערב פסח. ובנשאו את המטה. ובחפרו את הקבר. ובכל דבר מצוה. שיעשנה בכל כחו.
 4. יזהר תמיד לאכול הנותר מחתיכת המוציא.
 5. מה טוב אם אפשר לו לגדל יתום בתוך ביתו.
 6. יזהר להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית.
 7. יזהר מאוד במצות ציצית ותפלין.
 8. יזהר לומר התפלה בדמע לבב. ולסמוך גאולה לתפלה. ולא יפסיק גם לענות אמן יהא שמיה רבא או קדושה.
 9. יזהר להדליק נרות בשבת ולשמרו במחשבה דבור ומעשה. ולענגו במאכל ומלבוש לכבוד שבת וללבוש בגדי שבת מבעוד יום.
 10. יזהר ללמוד קודם שיישן כי הוא תקון גדול, כדכתיב ושבע ילין בל יפקד רע. והלומד ח”י פרקים בכל יום הוא תקון ליסוד-וח”י בהם אמר רחמנא. ויקרא ק”ש שעל המטה תיבה בתיבה, וד’ מזמורים הראשונים שבתהלים המסוגלים מאד לזה. ויאמר הודוי וכל הסדר הכתוב בספרים. ויישן מתוך דברי תורה. ויישן תחלה על צד שמאל כי מלבד שע”פ הרפואה טוב לגוף לישן בתחילת הלילה על צד שמאל, גם הוא רפואת הנפש שמכניע צד שמאל ועץ חיים היא לדבק בחיים.
 11. אחד מהתיקונים הגדולים לעוון הידוע הוא שיקרא קריאת שמע שעל המיטה בכוונה גדולה ועצומה וסגולתה רמה ונשאת וגבהה עד מאד לבטל ולהשמיד המזיקים שנבראו מכח העוון הנזכר.
 12. בקריאת שמע שעל המטה, יכוין לתקן את אותן הטיפות שיצאו ממנו בין בשוגג בין במזיד, וכוונה זו כוללת ב’ כוונות. א) שימותו הגופים הטמאים המלבישים לנשמות שעשקה אותם הסטרא אחרא מכח אותם טיפות שז”ל. ב. שיחזרו אותן הנשמות לקדושה, ויבואו בעולם הזה כשאר כל נשמות קדושות.
 13. תיקון חשוב לחטא זה שיטרח במוחו לחדש חידושים בתורה הקדושה, והוא תמורת מה שטרח לחשוב מחשבות זרות ולפגום במוחו. גם ישתדל ללמוד המשניות בעל פה, שלימוד המשנה מסוגל הרבה לטהרת הנשמה. ומה טוב אם זכה לעסוק בחכמת האמת שיעסוק בסודות התורה והזוהר הקדוש בענינים אלה, כי מעורר את אותם הסודות בשרשן להאירם ולתקנם, והוא תיקון גדול למה שפגם בהם והחשיך אורם.
 14. יזהר מאד בברכת הנהנין לברך בכוונה גדולה, ובפרט מברכות לבטלה.

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

“יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד” 

הפיצו לקירוב הגאולה.

Subscribe to our mailing list

Stay updated on everything new, interesting, educational and educated.

(We are against spam)

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!