י״ז באדר ה׳תשפ״ג

חידושים אדירים לשולחן השבת פרשת כי תשא כניסה שבת, יציאת השבת

איתא במדרש, במה תרום קרן ישראל בכי תשא, פירוש ע"י צדקה זוכים להרמת קרן ישראל.

ונתנו. המילה "ונתנו" אפשר לקרות ישר והפוך, לרמז שהנותן צדקה, לא רק שאינו מפסיד בנתינה זו, אלא גם מקבל בחזרה שכר על זה שעצם הנתינה הוא גם קבלה, וזה גם הטעם שהטעמים של "ונתנו" הוא קדמא ואזלא, שהנותן מקבל בחזרה.

"זה" בגימטריא 12, שכל 12 השבטים צריכים לתת מחצית השקל.

זה יתנו. פירש רש"י שהקב"ה הראה למשה כמין מטבע של אש ואמר לו כזה יתנו. המטבע של אש מרמזת כי האש יכולה להועיל וגם להזיק, האש יכולה לשרוף ח"ו, אך גם יכולה לבשל ולחמם ולהאיר וכדומה, כמו כן המטבע אם משתמשים בה לצדקה וגמילות חסדים אז יש בזה תועלת מרובה, אבל אם משתמשים בכסף שלא לצורכי מצוה, אז יכולה לשרוף ולגרום נזקים ח"ו (נועם אלימלך).

עוד מרמזת מטבע של אש, שכמו אש יכולים ליהנות ממנה כמה אנשים ביחד, והאש לא נחסרת יותר ע"י זה, כמו"כ הנותן אינו נחסר מנכסיו ואינו מפסיד כלום.

עוד יש לרמז שאפילו העני שאינו יכול לתת רק קצת ודבר מועט, אבל אם הנתינה היא מתוך התלהבות של אש הרי גם נתינה מועטת נחשבת לתרומה גדולה, וגם יכולה להיות כופר נפש כמו נתינה גדולה.

מחצית השקל. למה לא שלם, כי צריך האדם להחזיק את עצמו לחצי ולא לאדם השלם.

מחצית השקל. בתיבה מחצית האות הראשונה והאות האחרונה הם אותיות "מת", האות השניה והאות לפני האחרונה הם אותיות "חי" ובאמצע יש "צ" לרמז שהנותן צדקה ניצל ממות לחיים, כמו שכתוב וצדקה תציל ממות.

הלשון מחצית "השקל" הוא מלשון שיקול הדעת, ללמד שיש לבן אדם להתייעץ עם אחרים לפני ששוקל בדעתו לעשות מטוב עד רע, כי שיקול דעתו הוא רק מחצית.

מבן עשרים שנה. סופי תיבות המן, רמז למה שאמרו חז"ל שכשרצה המן לתת למלך עשרת אלפים ככר כסף, אמר הקב"ה רשע כבר ישראל הקדימו השקלים לפניך (בעל הטורים).

העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. יש שפירשו פירוש יפה, העשיר לא ירבה, העשיר לא יחשוב שע"י שמקמץ ליתן צדקה ע"י כך ירבה לו נכסיו, והדל לא ימעיט, שהעני לא יחשוב שע"י שנותן צדקה יתמעטו נכסיו, אלא גם העשיר הנותן צדקה לא יחסר לו כלום וגם העני לא יתמעטו נכסיו.

כתוב בכיור ונתת שמה מים, והרי היה צריך לכתוב ונתת בו מים, והתירוץ שהדין הוא שקידוש ידים ורגלים, אינו חייב להיות דוקא מהכיור, אלא אף אם נטל מכל כלי שרת גם יצא, ורק מעכב שהקידוש ידים ורגלים יהיה דוקא בין אהל מועד ובין המזבח, ולכן כתוב ונתת "שמה" מים, שעיקר המעכב הוא "שמה", במקום שבין אהל מועד והמזבח, אבל הכיור עצמו אינו מעכב (משך חכמה).

בצלאל בן אורי בן חור. למה נקרא שמו בצלאל, בצילו של קל היה. "בן אורי" שהאיר את העולם בכלי המשכן, "בן חור" שעשה את ישראל בני חורין מיצר הרע (חז"ל).

בצלאל היה בגיל 13 כשהקים את המשכן, שנאמר איש איש ממלאכתו, ובן י"ג נקרא איש (סנהדרין ס"ט ע"ב).

בצלאל בן אורי בן חור. כל אחד מהם הוליד כשהיה בן 8 שנים (שם).

לחשב מחשבות. פעם אחת כשהלך הגר"ח מוולוז'ין להתרים את בנ"י עבור החזקת הישיבה שלו, שאלו אחד הנדיבים מהיכן הוא יכול לדעת שהתרומה שהוא נותן עבור הישיבה תלך רק לצורכי לומדי התורה ולא לצורכי המרכבה שהרב נוסע בה וכדומה. השיבו שהתורה מעידה על בצלאל שהיה יכול לחשוב מחשבות, לירד לסוף דעתם של התורמים, והמחשבות האמיתיות של כל אחד ואחד, שאם היתה מחשבתו נקיה מכל שמץ של פניות גאוה או כבוד, זכה שתרומתו היתה לצורך הארון, וכן לצורך הכלים המקודשים ביותר, אבל אם מחשבת הנותן היתה מעורבת עם פניות של כבוד וכדומה היתה תרומתו מנוצלת לצורך המרעה של הבקר לעגלות, וכן כל נדבה ונדבה משמשת כפי אמיתות וכנות המחשבה של הנותן, ואם זוכה אז גם תרומתו תלך אך ללומדי התורה, ולא לדברים האחרים הפחות מקודשים.

ובלב כל חכם לב נתתי חכמה. חז"ל אומרים שה' נותן חכמה לחכמים, שואלים איך קיבלו את החכמה הראשונה, יש מפרשים שפירשו שהכוונה לאלו שיש להם יראת שמים שנקראת חכמה ככתוב ראשית חכמה יראת ה', ויש מפרשים שה' נותן חכמה לאלו שרוצים את החכמה ויודעים להעריכה.

אך את שבתתי תשמרואך מיעוט הוא, כמו גבי הגעלת כלים שכתוב אך את הזהב ואת הכסף, ודרשו חז"ל שה"אך" בא למעט את החלודה והעופרת. שיש להעביר לפני ההגעלה את החלודה, כמו"כ לפני שבת יש להעביר את החלודה מן הגוף, לטהר את עצמו לקראת שבת, כדי שיכנס לשבת כשהוא נקי, ואז יוכל לקבל את השבת כדבעי.

אך את שבתותי. למעט את החלודה, פירוש לפני שבת לעשות תשובה, שבת אותיות תשב וגם בשת, צריך לעשות תשובה לפני שבת ולשמור שבת כראוי, שאם לא כן תהיה לו ח"ו בשת למעלה.

12 פעמים הזהיר הקב"ה בתורה על השבת.

לעשות את השבת לדרתם. "לדרתם" כתוב חסר וי"ו ואפשר לקרותו "לדירתם", שבשעה שנכנסת השבת, צריך שתהיה דירתו של אדם מישראל מוכנה לכך, שלחן ערוך, נר דולק, ומטה מוצעת, ולא שתכנס השבת, כאשר אין הדירה מסודרת ונקייה לכבודה של השבת (ילקוט ראובני).

אות היא לעולם. השבת היא כמו שלט, שכמו חנות שאפילו שהיא סגורה אבל כל זמן שהשלט תלוי על הפתח, סימן הוא שהחנות תהיה פתוחה בעתיד, אבל אם הורד השלט סימן הוא שהחנות אף פעם לא תפתח. כמו כן השבת, שאם קרה ח"ו שיהודי נכשל בעבירה אבל כל זמן שהוא שומר את השבת זה סימן ועדות שהוא יהודי שיש לו שייכות בלבו לקב"ה, ואם לאו, השלט הוסר זה עדות שאין לו שום קשר עם הקב"ה והתורה (החפץ חיים).

וביום השביעי שבת וינפש. סופי תיבות "שתים", רמז לשתי נשמות שיש בשבת (בעל הטורים).

שבת וינפש. רמז לנשמה יתירה שמקבל אדם בשבת, "וינפש" וי אבדה נפש, שבמוצאי שבת נוטלין ממנו את הנשמה יתירה (ביצה ט"ו ע"ב).

וירא את העגל ומחלות. לאיזה צורך הוזכר שהיה שם מחולות, ומה זה מוסיף לגודל החטא שעשו. רק שמשה רבינו כאשר שמע מהקב"ה שסרו מן הדרך, חשב שבודאי יעלה בידו להחזירם בתשובה, ורק לעת עתה הם נוהגים כן, מחמת הערב-רב הרע השוכן בתוכם, אך מכיון שראה את המחולות והריקודים סביב העגל, וראה שהם עוד שמחים במעשיהם, אז הבין ששקועים הם מאוד בחטאם, ולא יעלה בידו להעלותם על דרך התשובה, לכן מיד ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות.

חג לה' מחר. יש מחר לאחר זמן, זה מרמז למה שאמרו חז"ל שלעתיד לבוא יהיה שבעה עשר בתמוז חג. וכמו שכתוב בנביא, צום הרביעי… יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, וזה שנתכוון אהרן. שהרי למחר היה י"ז בתמוז, ויש מחר לאחר זמן, כי יבוא יום היינו י"ז בתמוז יהיה חג לה'.

ג' בקשות ביקש משה רבינו מאת הקב"ה לאחר מעשה העגל, א, שה' ילך אתם, ולא מלאך, ונתקבלה תפילתו. ב, שלא תשרה שכינה בין הגויים, ונתקבלה תפילתו ג, הראני נא את כבודך, ונתקבלה תפילתו רק "וראית את אחורי", שראה רק קשר של תפילין.

3 סוגי עונש יש בחטא העגל. א, שהיו עדים עם התראה, ודינו סייף (כמו עונש של עיר הנידחת). ב, עדים בלי התראה, ודינו מגפה. ג, בלי עדים והתראה, דינו השקאה מאפר העגל.

מי אשר חטא לי אמחנו מספריועתה לך נחה וגו'. לכאורה קשה מאד, שבתחילה משה אמר לקב"ה שאם אינו מוחל לכלל ישראל 'מחני נא מספרך אשר כתבת', ועכשיו כאשר הקב"ה אומר לו 'מי אשר חטא לי אמחנו מספרי', משה רבינו הרועה הנאמן שותק, הרי בתשובה זו לא נאמר שהקב"ה מוחל חטאתם. אלא אמר המהרי"ד מבעלז ע"פ מה דאיתא בגמ' ר"ה שיש ג' ספרים, ספר א' לצדיקים גמורין ב' לבינונים ג' לרשעים גמורין, ואמר הקב"ה למשה רבינו החוטאים בעגל אכתוב בספר הג' ואותך בספר א', ואמר משה רבינו להקב"ה רבש"ע אני איני רוצה להיות בספר מיוחד אלא באותו הספר שנכתבו ישראל למרות שחטאו בעגל גם אני רוצה להיות שם ביניהם 'ועתה אם תשא חטאתם' לכתוב אותם בספרן של צדיקים אזי טוב, ואם אין, "מחני נא מספרך אשר כתבת" כלומר מחני מספר א' ותכתוב אותי ג"כ בספר ג', שבכל ענין אני רוצה להיות עם כלל ישראל ביחד באותו ספר, "ויאמר ד' אל משה" כשהקב"ה ראה את אהבתו הבלתי מוגבלת עד מסירות נפש לכלל ישראל אמר לא אותך אמחה מספרן של צדיקים כדי להעמידך עמם בספר אחד בספרן של רשעים, אלא אעשה להיפך "מי אשר חטא לי אמחנו מספרי" מספר הג', ר"ל את ישראל שחטאו אמחה מספרן של רשעים ואכתבם איתך יחד בספרן של צדיקים… 'ועתה לך נחה את העם' וגו'.

ומשרתו יהושע בן נון נער, אומר האבן עזרא שיהושע היה אז בן חמישים ושש, וא"כ מה הפירוש נער, לשון שירות נער.

ויתן על פניו מסוה. אומר הכלי יקר שמשה היה עניו גדול וביישן והכל הסתכלו בו ובגלל זה שם את המסוה על פניו מפני הבושה, אבל כשבא ללמוד תורה מה' הוריד את המסוה כי לא הבישן למד.

פסל לך. וברש"י הפסולת יהיה שלך. ועפ"י דרך מוסר, שכשאדם רואה על עצמו פסול כל שהוא, לא יתלה זאת על אחרים, אלא כל הפסולת שלך, ואתה אשם בכל.

עוד ברש"י הפסולת יהיה שלך, ומזה נתעשר משה. עוד פירוש הפסולת הכוונה לזמנים הקטנים שאין אדם שם לבו לכך, אך אם אדם ינצל את אלו הזמנים שמתפוררים מרוב קטנותם, יכול להיות עושר גדול, שיתקבצו מאלו הזמנים הרבה שעות ויזכה להיות עשיר בתורה על ידם.

אלהי מסכה לא תעשה לך. וסמוך ליה מיד כתוב, את חג המצות תשמר, מה הסמיכות והקשר בין זה לזה, רק כי בערב פסח מרוב הטרדות ולחץ העבודה, עלולים ח"ו לבוא לידי כעס, והרי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וזה ענין הסמיכות של חג המצות לעבירת ע"ז, וכמו כן מביא הבאר היטב בשם הרוקח, שלא יאמר אדם כמה טורח יש בפסח זה, כי זה טענת הרשע שאמר מה העבודה הזאת לכם.

שבת פורים קטן (דמוקפים), המוקפים ראוי להם להרבות בסעודה, ואין אומרים אב הרחמים והזכרת נשמות, ובמנחה אין אומרים צדקתך צדק, גם בפרזים.

שאלות נפוצות בנושא שבת

האם מותר לשחק במשחקי קופסה בשבת?

למנהג הספרדים יש להמנע ממשחקי קופסה בשבת מגיל שש ומעלה. אולם למנהג האשכנזים מצד עיקר הדין מותר גם למבוגרים, אלא שנכון מאוד להימנע מפני קדושת השבת.

האם מותר להתקלח בשבת?

במים חמים מותר רק את הפנים, הידיים והרגליים. כמובן במים שחוממו מערב שבת. בשעת צורך גדול מותר להתקלח במים צוננים.

האם מותר לסדר בגדים בתוך ארון בשבת?

אין לסדר בגדים בארון בשבת, כי מלבד שיש בזה משום איסור מכין משבת לחול במקרים מסויימים יש בזה גם איסור בורר.

האם מותר לתת מתנה בשבת?

יש איסור לתת מתנות בשבת משום שזה דומה למקח וממכר, ורק אם זה לצורך שבת מותר. ולכן אם יהיה לה שימוש במתנה בשבת – מותר. ובלאו הכי אסור.

באיזה אופן מותר להכין תה בשבת?

שופכים את המים שעמדו על גבי האש (שזה נקרא כלי ראשון) לתוך כלי נוסף (וזה נקרא כלי שני), ואז ניתן לשפוך את המים מתוך אותו כלי שני על גבי שקיות התה. 

האם מותר לרכוב על אופניים בשבת?

דעת רוב רובם של הפוסקים לאסור וכך נהוג ואין להקל בדבר.

האם מותר ליטול תרופות בשבת?

 

אם האדם מרגיש שממש אינו יכול לתפקד עקב הכאבים, מותר לו לקחת משככי כאבים בשבת.

לפניך זמני הדלקת נרות וכניסת השבת בערים שונות בישראל, לקראת פרשת כי תשא שתחול בתאריך י"ז אדר התשפ"ג (10/03/23)
כניסת שבת ירושלים
כניסת שבת: 17:07
צאת השבת: 18:20
רבנו תם: 19:00
כניסת שבת תל-אביב
כניסת שבת: 17:24
צאת השבת: 18:21
רבנו תם: 18:58
כניסת שבת חיפה
כניסת שבת: 17:16
צאת השבת: 18:21
רבנו תם: 18:59
כניסת שבת באר-שבע
כניסת שבת: 17:25
צאת השבת: 18:21
רבנו תם: 19:00
כניסת שבת נתניה
כניסת שבת: 17:14
צאת השבת: 18:21
רבנו תם: 18:57
כניסת שבת צפת
כניסת שבת: 17:16
צאת השבת: 18:19
רבנו תם: 18:59
כניסת שבת בני-ברק
כניסת שבת: 17:25
צאת השבת: 18:21
רבנו תם: 18:58
כניסת שבת טבריה
כניסת שבת: 17:11
צאת השבת: 18:18
רבנו תם: 18:54
כניסת שבת אשקלון
כניסת שבת: 17:16
צאת השבת: 18:22
רבנו תם: 18:58
כניסת שבת רחובות
כניסת שבת: 17:26
צאת השבת: 18:21
רבנו תם: 18:59
כניסת שבת עפולה
כניסת שבת: 17:14
צאת השבת: 18:19
רבנו תם: 18:56
כניסת שבת אילת
כניסת שבת: 17:15
צאת השבת: 18:21
רבנו תם: 18:57

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

"יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד" 

הפיצו לקירוב הגאולה.

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!